RAN Seilforening Kjølbåt Jolle Tur- og havseiling

 • Lyst å seile?     • Jolle     • Entype     • Tur&hav/Regatta     • Anlegg     • Selskapslokaler     • Arkiv     • Om RAN     • Børsen     • Hjem  
Snarveier:
 Bli medlem


Leieavtale båtplass

 

Leieavtale for båtplass i Anglevik1. Partene
RAN Seilforening (heretter kalt ”RAN”) og leietaker har inngått følgende leieavtale.

2. Prioritet
Leieforholdet skal relatere lagets virksomhet. Aktive seilbåter har prioritet til båtplass i anlegget. Deltagelse i minst 2 terminfestede regattaer pr. år gir slik prioritet. Unntak kan gjøres når seilbåteier er opptatt med andre aktiviteter for ”RAN”. Det forutsettes videre at andre båter enn seilbåter – dvs. motorbåter/landstedsbåter m/fører er disponibel ved ”RAN”s regattaarrangementer som er terminfestet.

3. Leie av båtplass
"RAN" stiller 1 stk. båtplass til disposisjon for leier i henhold til vedlagte oppsett over båtplasser. Dersom praktiske hensyn gjør det nødvendig ved at denne eller andre leietakers skifte av båt, ombygging, utbygging, eller evt. flytting av brygger. Kan leietaker etter ”RAN”s anvisning bli pålagt å foreta skifte av båtplass.

4. Medlemsforhold
Leietaker må være medlem av RAN Seilforening i hele leieperioden. Som medlem av "RAN" har leietaker full disposisjonsrett til hele anlegget i Anglevik etter de retnings- linjer som til enhver tid er fastsatt av styret i "RAN".

5. Parkeringsplass
Leieavtalen omfatter fri bruk av parkeringsplass for leietagers bil.

6. Vinteropplag
Leieavtalen gir leietaker rett til å sette sin båt på land for vinteropplag på den måte, på det tidspunkt, og på det sted som anvises av eiendoms og anleggsutvalget i ”RAN”

7. Leietid
Leietiden gjelder fra dags dato og til 14. april etter 1. år. Dersom ikke oppsigelse er foretatt skriftlig senest innen 3 mnd. før avtalt opphør, er kontrakten automatisk fornyet i 1 år.
Leietaker som har overholdt sine forpliktelser har førsterett til fornyelse av kontrakten for et tidsrom av inntil 1 år av gangen.

8. Leie
Leien beregnes etter båtens bredde. Leien skal betales fra dags dato frem til 14. april kommende år, og deretter med årlig leie.
Leien forfaller til betaling for inneværende år ved underskrift av denne avtale, og deretter for hvert av de påfølgende år pr. 15. april.
For uttak til strøm til båtplass betales i henhold til egen avtale.

9. Leieregulering
Leien kan reguleres årlig i samsvar med stigning i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks, eller etter vedtak i årsmøte.

10. Innskudd
Leietaker skal betale et innskudd i båtplass. Innskuddet forfaller til betaling ved underskrift av denne avtale. Innskuddet tilbakebetales, uten rente ved kontraktens utløp, dog tidligst ved utleie til ny leietaker.

11. Fremleie
Leietaker har ikke rett til fremleie.

12. Regler for båtplassen
Leietaker plikter å fortøye båten forsvarlig med båtfjærer eller gummiavlastet tauverk, for å unngå skader på anlegg og nabobåter. Skjødesløs fortøyning kan medføre erstatningsansvar. Leietaker skal ikke være til sjenanse for båthavnen eller andre leietakere. Ved mangelfullt renhold eller opprydding kan ”RAN” foreta dette for leietakers regning. Leietaker plikter å rette seg etter offentlige forskrifter som gjeldene for båthavner ang. brannforskrifter, renovasjon etc.

13. Ansvar for skader
Leietaker er ansvarlig for alt tap og alle skader han eller hans gjester volder på ”RAN” s anlegg eller andre leietakeres eiendom eller person. Leietaker plikter å holde båten fullt ansvarsforsikret til enhver tid. Gyldig kvittering for betalt ansvarsforsikring kan kreves forevist. ”RAN” anbefaler leietaker også å tegne full kaskoforsikring på sin båt.
”RAN” er ikke ansvarlig for skader på leietakers eiendom eller person uansett årsak.

14. Vedlikehold og dugnad
Leietaker forplikter seg til å delta i dugnadsarbeid med 10 timer på minimum to økter pr. år. Dugnadsinnsatsen administreres av Eiendom og anleggsutvalget. Innkalling til dugnad vil bli gjort i rimelig tid. Ved akutt behov kan innkalling skje på kort varsel. Dugnadsinnsats som ikke er utført i fastsatt periode kan faktureres etter gjellende satser som fastsettes av ”RAN” s årsmøte.

15. Mislighold
Ved mislighold av leietakers plikter etter denne avtale har ”RAN” rett til å fjerne leietakers båt fra anlegget for leietakers regning og risiko. ”RAN” har tilbakeholdsrett i båten til sikkerhet for sine krav etter denne avtale. Leietaker som misligholder sine forpliktelser kan nektes adgang til anlegget. ”RAN” kan motregne sine krav i leietakers innskudd eller innbetalt leie. Varer misligholdet mer enn 6 mnd. eller har ”RAN” fått dom for sitt krav kan båten selges for leietakers regning og risiko, og ”RAN” s tilgodehavende trekkes fra salgssummen.
Ved leietakers gjentatte mislighold av sine plikter kan denne avtalen oppsies av ”RAN” med øyeblikkelig virkning.
Ved forsinket betaling belaster ”RAN” morarente med 1% pr. påbegynt mnd.

16. Tvister
Tvister vedrørende forståelse av denne avtale skal med endelig virkning avgjøres av en enevoldsgiftsdommer som oppnevnes av Midhordland Sorenskriverembete v/ Sorenskriveren
Utskriftsvennlig versjon


RAN Seilforening, Anglavikvegen 115, 5354 Straume – Org.Nr. 983 884 490 – Kontonr. 9521.66.10068 – post@ranseil.no