RAN Seilforening Kjølbåt Jolle Tur- og havseiling

 • Lyst å seile?     • Jolle     • Entype     • Tur&hav/Regatta     • Anlegg     • Selskapslokaler     • Arkiv     • Om RAN     • Børsen     • Hjem  

 

 

   Arkiv
    - Jubileumsbøker om Ran
    - Frå Verftet til Anglevik - ein 100 år lang flytteprosess
    - Gratulerer med 115-årsdagen!
    - Seilmagasinet om 115-årsjubileet
    - VestNytt om 115-årsjubileet
    - Utbygging i Anglevik 1980-2007
    - Gullalderen 1949-1994
    - Aftenposten 14. mai 1977 om Ran
    - Bergens Tidende 13. mars 1954 om Ran
    - Norsk Idrætsblad 19. mars 1919 om Ran
           Snarveier:
 Bli medlem


Utbygging i Anglevik 1980-2007

 Tidligere leder i RAN Seilforening, Rolf Hermansen, gir her en oppsummering av utbyggingen i Anglevik fra 1980-2007.Arbeidet med å bygge ut seilsportanlegget i Anglevik har vært omstendelig, tidkrevende og fullt av opp- og nedturer. Mange medlemmer har, over en lang periode, lagt ned en stor innsats, både praktisk og i lederfunksjoner. 2/3 av samlet plan er nå ferdigstilt. Det er derfor god grunn til å se tilbake på prosessen fra 1980 og fram til i dag.

Her følger en kortfattet framstilling av de viktigste hendelsene år for år fram til nå:

1980 / 1981
Innkjøp av de første flytebrygger med utriggere, for utlegging i Austevika.

1986
Viseformann Atle Kaurin Nilsen legger fram forslag om "Flytende seilbåtanlegg". Kostnadsrammen kr. 769 000,-. Planen blir ikke "teknisk godkjent" på grunn av at anlegget mangler veiutløsning. Søknad om tippemidler til mindre utbygging innsendt.

De første betongflytebrygger og bølgebrytere levert, og anlegget utbygd i hovedtrekk slik det lå fram til ny utbygging i 2004.

1987 / 1988
Forhandlinger med grunneierne om kjøp av området for veiutløsning. Forhandlingene førte ikke fram.

1989
Utvalg oppnevnt for å utrede utbygging av anlegget. Utvalget besto av Erling Iversen, Bjørn Normann, Niels Tore Lerøen og Rolf Hermansen. Plan framlagt for årsmøtet 1990. Planen omfattet blant annet flere vei løsninger - blant annet via tunnel. Utbyggingen forutsatte molo i form av steinfylling. Samlede anleggkostnader beregnet til kr 5,3 mill. Årsmøtet besluttet å arbeide videre med planen.

1990
Etter flere forsøk på å komme til enighet med eiere av br. nr. 2 og 3 for å få til en vei- og parkeringsløsning for seilsportsanlegget i RAN, fremmet Fjell kommune ved ordfører Bjørn Christensen, forslag om å løse floken ved å utarbeide reguleringsplan og ekspropriasjon av privat grunn. Erling Iversen ble engasjert av RAN til å lage reguleringsplanen i samarbeid med Fjell kommune.

1991
Politisk drøfting av reguleringsplanen. Sterke protester fra eierne av br. nr. 3, og formannskapet i Fjell går i mot planen. Styret i RAN tar kontakt med alle politiske partier for å forklare hva en vil med anlegget og behovet for å bygge ut et framtidsrettet anlegg.

1992
Fjell kommune vedtar reguleringsplan etter flere behandlinger.

1993
Fylkesmannen i Hordaland stadfester reguleringsplanen, etter at alle klagemulighetene fra grunneierne er utprøvd.

1994
RAN feirer 100 år og stiller bankgaranti til Fjell kommune for å ekspropriere deler av br. nr. 3. og nøst tilhørende br. nr. 2. Ekspropriasjon gjennomført av Fjell kommune for RAN.

1995/96
Opparbeidelse av parkeringsplass og kjørbar adkomst til kaien. Utbyggingskomite oppnevnt, med Jan Erik Iversen (leder), Bjørn Normann, Niels Tore Lerøen, Åge Landro og Rolf Hermansen. Per Johnsen konsulent for arbeidet. Arbeidet gjennomført delvis finansiert ved låneopptak, delvis av innsamlede midler fra medlemmene i RAN. Atle Kaurin leder innsamlingsarbeidet.

1997
Utbyggingskomiteen fortsetter arbeidet med å utvikle plan for "Godkjent anlegg".

Intern konkurranse om nytt klubbhus. Karsten Bergesen sitt utkast ble valgt, og lagt til grunn for videre planarbeid.

1998
Anleggsplanen får status som "Godkjent anlegg", og videreutvikles med kostnadsoverslag for en modulvis utbygging.

1999
Første søknad om spillemidler innsendt. Anleggsplanen omfattet tre moduler:

- "Nøst og kai"
- "Flytende seilbåtanlegg"
(begrunnet med pris på steinfylling og at det ikke ville bli gitt tilskudd til fast molo av spillemidler)
- "Nytt klubbhus"

Atle Kaurin inn i Fjell idrettsråd for å få RAN inn på kommunens prioriteringsliste.

2000
Avslag på søknad om kommunal støtte på grunn av "Låg prioritering"
Avslag på søknad om spillemidler på grunn av "Låg prioritering i Fjell kommune og ikke godkjent finansieringsplan". (Finansieringsplanen forutsatte kommunalt bidrag)

2001
Nye søknader om tilskudd etter samme plan.
Nytt avslag både fra Fjell kommune og fra fylket om spillemiddel.
Begrunnelse "Låg prioritering".
Edith Erstad inn for RAN i Fjell idettsråd for å få vår plan lengre opp på prioriteringslisten

2002
Flere møter med de poliske partier i Fjell kommune for forklare saken. Lovnad om å se positivt på finansieringshjelp i 2003

Årsmøtet i RAN vedtar å forskuttere kommunale tilskuddet med et låneopptak på kr 550 000,-, for å få en godkjent finansieringsplan.

Nye søknader sendt om kommunal støtte og spillemidler for modul 1, 2 og 3.

2003
Fjell kommune gir tilsagn om tilskudd på kr 550 000,- til modul 1. "Nøst og kai".
Tilsagn om spillemidler fra Hordaland fylke på samme beløp og for samme modul.
Styret innhenter anbud på modul 1. "Nøst og kai".

Ekstraordinært årsmøte 22.september, der følgende blir vedtatt:
- Overordnet plan for anleggutbyggingen får tilslutning
- Anbudet fra Brødrene Ulveseth as blir vedtatt med en ramme påkr 2.6 mill.
- Årsmøtet vedtar opptak av lån med pant i Damsgårdsveien 101 på kr 1,5 mill.

Kontrakt med Brødrene Ulveseth as inngått.
Rammeplan for utbyggingen utarbeidet av Brødrene Ulveseth. Ny tillatelse for utbygging i sjø sendt til Bergen og Omland Havnevesen. Søknaden godkjent.
Nye nabovarsel for samlet rammeplan innhentet.

Nye søknader om kommunal støtte og spillemidler sendt for modul 2 og 3

2004
Søknad om rammeplan for samlet utbygging godkjent av Fjell kommune i januar.
Tiltaksmelding for modul 1 sendt av Brødrene Ulveseth as.
Arbeidet med modul 1 starter opp og ferdigstilles til sommerferien 2004. Arbeidet med modul 1 gjennomført innefor prisrammen.
Egeninnsats i form av bygging av trekai gjenstår.

Fjell kommune gir tilsag om kommunal støtte for modul 2, med kr 700 000,-
Hordaland fylke avslår vår søknad på grunn av mange søknader.

Fjell kommune anker avgjørelsen fra Hordaland Fylke, og får gjennomslag for anken. Det var dermed skaffet tilveie kr 1,4 mill til utbygging av modul 2 "Flytende seilbåtanlegg".
Arbeid med innhenting av anbud på "Flytende seilbåtanlegg" starter.

- Årsmøtet i RAN vedtar utbyggingen modul 2, med en prisramme på kr 2,4 mill.
- Årsmøtet godkjenner opptak av et lån på kr 1 mill, med pant i Ranheim og Damsgårdsveien 101
- Anbud på materialer til trekaien innhentet og bestilt.

Nye søknader om kommunal støtte og spillemidler sendt for modul 3.

2005
Kontrakt med Flytebrygge Liland as opprettet med prisramme på kr 2 290 156,-. Bergen Byggteknikk as sender tiltaksmelding for bygging av trekai på dugnad.
Dugnadsinnsats for bygging av trekai startet opp. Flytebrygger Liland sender tiltaksmelding for nytt "Flytende seilbåtanlegg".

Fjell kommune gir tilsagn om tilskudd på kr 700 000, for utbygging av modul 3, "Nytt klubbhus". Søknad om spillemidler på kr 700 000,- gitt av Hordaland Fylke, før sommerferien.

2006
På årsmøtet i RAN i 2005 ble det besluttet å kjøpe ny 15 tonn båtkran til anlegget. Avtale med J. H. Nordeide as ble inngått for å gjennomføre innkjøp av kranen, som RAN Seilforening leier inntil videre. Kranen levert av FPT as Askøy.

2/3 av kaifront ferdiggjort i løpet av 2006 som dugnadsinnsats.

2007
Nytt klubbhus
Huset er ferdig prosjektert, og har vært ute på anbud vinteren 2007. Ferdig klubbhus i to etg, inklusiv mva har en prisramme på
kr 7 000 000,-. Årsmøtet har besluttet å utsette oppstart inntil styret har funnet en forsvarlig finansiering.

Pr i dag foreligger følgende finansiering av klubbhuset:
- Kommunalt tilskudd og fylkeskommunale spillemidler kr 1 400 000,-
- Forskuttering av grunnarbeid under Modul 1 kr 370 000,-
- Restforpliktelser fra RAN (dugnad) kr 330 000,-

- Ikke finansiert kr 4 900 000,-


Finansiering av anlegget til nå:

- Lån i Handelsbanken kr 2 500 000,-
- Beregnet dugnadsinnsats kr 2 000 000,-
- Kommunalt tilskudd kr 1 950 000,-
- Spillemidler fra Hordaland Fylkeskommune kr 1 950 000,-

- Til sammen kr 8 400 000,-

Dette gjenstår

- Antatt behov for ferdigstilling av klubbhuset kr 4 900 000,-

Prognose for samlet utbygging kr 13 600 000,-


Anglevik 11. april 2007
Styret i RAN Seilforening

Rolf Hermansen
Utskriftsvennlig versjon


RAN Seilforening, Anglavikvegen 115, 5354 Straume – Org.Nr. 983 884 490 – Kontonr. 9521.66.10068 – post@ranseil.no