Print this page


Reguleringsendring i Damsgårdsveien - til boligformål
Bystyret har vedtatt å endre formålet med tomten vår til boligformål. Ran Seilforening eier ca 1,3 mål av tomten på 5 mål som nå er omregulert.

Dokumentene finner du på Bergen Kommunes hjemmeside: http://www.bergen.kommune.no/aktuelt/arealplaner

Dette betyr nødvendigvis ikke at det blir bygging umiddelbart. Styret vil nå undersøke hva denne omregulering kan bety for Ran Seilforening økonomisk.


"Vedtatt reguleringsendring ble fremmet av Bergen og Omegn Boligbygglag (BOB). Planområdet ligger like sør for Puddefjordsbroen, mellom Puddefjorden og Damsgårdsveien. Området er ca 5 daa og ligger i transformasjonsområdet som strekker seg langs hele Damsgårdsundet fra Solheimsviken til Puddefjordsbroen.

Formålet med reguleringsendringen er generelt å legge til rette for boliger med tilhørende anlegg. Planforslaget omfatter 2 boligbygg langsetter Puddefjorden med totalt ca 130 boenheter og 1 felles aktivitetsbygg i 2 (3) etasjer opp mot Puddefjordsbroen. Boligbyggene består av en lamellblokk i 6 etasjer og et punkthus i 12 etasjer sett fra Damsgårdsveien. Mellom disse og Damsgårdsveien foreslås et større uterom/plass. I de 2 nederste etasjene i det 12 etasjes punkthuset foreslås det etablert et "Globalt senter."

Bystyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagefristen er 13.12.2009.

Se: http://www.bergen.kommune.no/aktuelt/arealplaner